Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

. A tájékoztató célja

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse Marquard Media Magyarország Kft. (a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (“Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló rendelkezéseit, illetőleg az “ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.

A jelen tájékoztató célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

A Társaság adatvédelmi nyilvántartási azonosítói:

NAIH-60762/2012NAIH-60763/2012NAIH-60765/2012NAIH-60766/2012NAIH-60764/2012NAIH-60767/2012

II. Fogalom meghatározások

Személyes adat vagy adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatkezelő: az adatkezelést saját technikai eszközeikkel az alábbi társaságok végezhetik:

Marquard Media Magyarország Kft. (1031 Budapest, Záhony u. 7.)

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokelvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a szolgáltatások igénybevételére regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

III. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Az Adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján a Társaság az alábbi adatokat kezeli: elsődleges e-mail cím, másodlagos e-mail cím.

3.2 A Felhasználó döntése alapján a Társaság a szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám.

3.3 Ha a Felhasználó saját döntése alapján a Facebook fiókját összeköti a Marquard Media Magyarország Kft. honlapjain létrehozott fiókjával, akkor a Társaság a felhasználó következő adatait kezelheti: Facebook név, Facebook e-mail cím, Facebook profil kép, Facebook nem, Facebook barátok listája.

IV. A Társaság által kezelt további adatok köre

4.1 A Társaság a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. “cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

4.2 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ide tartozik a Felhasználó IP-címe, az általa használt operációs rendszer és böngésző program típusa, azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott az oldalra, és azokat is, amelyeket az oldalon látogatott, valamint a látogatás ideje és időtartama. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

V. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

5.1 Az Adatkezelésre a Társaság Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Amennyiben az Adatkezelés során a Felhasználók adatainak a továbbítására kerül sor, úgy a tájékoztatás kiterjed erre a tényre valamint az adatokat átvevő címzett megnevezésére. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

5.2 Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok kezelésének célja a Társaság internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Társaság felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Társaság weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

5.3 Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e tájékoztatóban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály az adat átadását kötelező jelleggel elő nem írja – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.4 Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

5.5 Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Társaság jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Társaság ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

5.6 Az adatokat elsődlegesen Társaság illetve Társaság belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

5.7 A Társaság által nyújtott szolgáltatások változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Társaság egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást, illetve a Szolgáltatás nyújtásával összefüggő technikai tájékoztatást a Társaság bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Társaság nem használja reklámozási célra.

5.8 A Társaság a termékeinek továbbfejlesztése, a Szolgáltatások értékelése, javítása és bővítése céljából az általa kezelt adatokkal összefüggésben kutatásokat végezhet, illetve azokról anonim statisztikákat készíthet (továbbiakban: Kutatási tevékenység). A Kutatási tevékenység során Társaság az adatokat csak anonim módon használja fel, azokból az egyedi Felhasználó személye nem azonosítható. A Kutatási tevékenység során keletkező, anonim kutatási eredményeket Társaság jogosult a Szolgáltatások fejlesztése, illetve új Szolgáltatások bevezetése, továbbá meghatározott Felhasználóknak célzott on-line és hagyományos hirdetések, valamint hírlevelek küldése céljából felhasználni, illetve az anonim kutatási eredményeket harmadik személyek számára értékesíteni. Felhasználó az ilyen célból történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.

VI. Az adatkezelés elvei

6.1 Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

6.2 Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

6.3 Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

6.4 Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

VII. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

7.1 A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

7.2 A Társaság, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen tájékoztatóban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen tájékoztatóban meghatározott Adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.

7.3 A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

7.4 A Társaság rendszere a Felhasználóknak az Oldalak látogatása során megfigyelhető felhasználói aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

7.5 A Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről – továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.

7.6 Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.7 A Társaság, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.

7.8 A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

7.9 A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Azok az adatok, melyek helyesbítését a Felhasználó kéri, a jövőben nem lesznek újra helyreállíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Társaság a szükséges időtartamig megőrzi.

7.10Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

7.11A kezelt Személyes adat helyesbítésről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

VIII. Az Adatkezelés időtartama

8.1 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap. Ez esetben az adat a jelen tájékoztatóban meghatározott összes Adatkezelőnél törlődik. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén, vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

8.2 A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek a Társaság, mint Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

8.3 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

IX. Rendelkezés személyes adatokkal

9.1 Személyes adatokban bekövetkezett változások a szolgáltatások egységes beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon állíthatóak be vagy módosíthatóak. Ugyanitt van lehetőség a Személyes adatok törlésére is

9.2 A Társaság hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.

9.3 Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9.4 Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a info@marquardmedia.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatás-kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatás-kérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjed a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

9.5 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

X. Adatfeldolgozás

10.1A Társaság által kezelt személyes adatokat a Marquard Media Magyarország Kft. dolgozza fel. A Társaság az általa kezelt személyes adatok jelen Szabályzatban meghatározott célokból történő feldolgozásához külső adatfeldolgozóként a MILE Informatika Korlátolt Felelősségű Társaságot (2837 Vértesszőlős, Sánc u 2.) veszi igénybe.

10.2A Társaság a Kutatási tevékenysége során az adatok feldolgozásához, elemzéséhez és kiértékeléséhez adatfeldolgozót vehet igénybe.

XI. Külső szolgáltatók

11.1A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”) A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

11.2Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, google, pinterest, tumblr, twitter, iwiw.

11.3A Társaság a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott adatokat átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel. Társaság az ilyen Külső szolgáltatók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

XII. Adattovábbítás lehetősége

12.1A Társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

12.2Amennyiben a Társaság az oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára , hiánytalanul átadhatja e célból történő további kezelésre. Ezen Adattovábbítás a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja. Felhasználó az ilyen Adattovábbításhoz kifejezett hozzájárulását adja.

12.3A Társaság jogosult a jelen Szabályzatban foglalt adatkezelések során az adatokat a MILE Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság (2837 Vértesszőlős, Sánc u 2.), mint külső adatfeldolgozó partner számára továbbíthatja. Társaság az ilyen Külső Szolgáltatók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. Felhasználó az ilyen Adattovábbításhoz kifejezett hozzájárulását adja.

12.4A Társaság az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

XIII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

13.1A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

13.2A Felhasználó következő belépéssel, ráutaló magatartásával elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XIV. Jogérvényesítési lehetőségek

14.1A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.)

14.2Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@marquardmedia.hu e-mail címen.

A jelen Szabályzatot a Társaság ügyvezetése 2014. június 30. napján elfogadta. Az Adatvédelmi Szabályzat 2014. július 15. napján hatályba lépett.

Felhasználási feltételek

A jelen Weboldal üzemeltetője a Marquard Média Magyarország Kft. Az üzemeltetővel a kapcsolatot a „Kapcsolat” menüpont alatt található form használatával veheti fel.

A felhasználói feltételek elfogadásáról

A www.menshealth.hu oldalának használatával a Felhasználó („Ön”) jelzi, hogy az itt található vagy itt hivatkozott minden feltételt és figyelmeztetést („Felhasználási Feltételek”) elfogad. Fenntartjuk a jogot, hogy mérlegelésünk alapján a jelen Felhasználási Feltételeket felülvizsgáljuk, illetve frissítsük. A jelen oldal Ön általi felhasználása akként minősül, hogy Ön az időközönként frissítésre kerülő hatályos Felhasználási Feltételeket elfogadta.

A felhasználói magatartási szabályok elfogadása

Ön vállalja, hogy a www.menshealth.hu itt írt felhasználói magatartási szabályait betartja többek között, de nem kizárólagosan beleértve azt is, hogy a jelen oldalt jogellenes célra nem használja. Awww.menshealth.hu egyes oldalain szexualitással kapcsolatos cikkek, illetve olyan elemek találhatók, melyek az Mttv. által rögzített besorolás szerinti IV. és vagy V. kategóriába tartoznak és 16 éven aluliakra káros hatással lehetnek. Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek. Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjonAz ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek. Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjonAz ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek. Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon

A szexualitással kapcsolatos cikkeket tartalmazó oldalra való belépéssel Ön kijelenti, hogy elmúlt 16 éves, ilyen tartalom megtekintése nem tiltott az Ön számára és nem sérti erkölcsi értékeit, valamint kijelenti, hogy semmilyen formában nem teszi lehetővé a kiskorúak és fiatalkorúak hozzáférését ilyen oldalak tartalmához.

Ön az oldalt teljes mértékben saját felelősségére látogatja. Az oldalra történő belépéssel kijelenti és garantálja, hogy nem tagja olyan szervnek vagy szervezetnek, ahol nem engedélyezett a www.joy.hutémáinak és tartalmának megjelenítése, és nem tekinti meg vagy használja az oldalt olyan helyen, ahol ezzel a tevékenységgel törvényt vagy egyéb kötelező helyi normát szeghet meg.

Az oldalon megjelenő, kiskorúakra káros tartalmak kiskorúaktól történő távoltartása érdekében Ön szűrőprogramokat használhat.

Információnak az oldalon való közzétételével, illetőleg az oldalon a rendelkezésére álló bármilyen kommunikációs közvetítő alkalmazásával Ön vállalja, hogy nem tölt fel, nem közöl vagy egyéb módon nem terjeszt olyan anyagot – beleértve többek között, azonban nem kizárólagos jelleggel szöveget, képeket, fájlokat, adatot vagy egyéb információt -, amely:

– Jogellenes, fenyegető, sértegető, zaklató, rágalmazó, becsületsértő, megtévesztő, tisztességtelen, amely sérti más magánélethez és nyilvánossághoz való jogát, sérelmes, vagy a jelen szabályzat rendelkezéseit egyéb módon sérti.

– Bármely fél szabadalmi, védjegy-, üzleti titokra vonatkozó, szerzői nyilvánosságra vonatkozó vagy egyéb tulajdonhoz fűződő jogát sérti.

– Jogosulatlan vagy kéretlen reklámnak, továbbított vagy lánclevélnek, illetőleg a jogosulatlan megkeresés egyéb formájának minősül, a szerencsejátékot is beleértve.

– Szoftver-vírusokat vagy egyéb olyan számítógépes kódot, fájlokat vagy programokat, amelyeket arra terveztek, illetve arra szántak, hogy bármely szoftvert, hardvert vagy távközlési berendezést megbontsanak, megrongáljanak, vagy hogy annak működését korlátozzák, illetve, hogy bármely harmadik fél adataiban vagy egyéb információjában kárt tegyenek, vagy ezekhez jogosulatlanul hozzáférjenek.

– Olyan személyről tartalmazó információt, anyagot vagy képeket, aki a tizennyolcadik (18) életévét nem töltötte be, illetve az adott személy lakóhelyéül szolgáló országban irányadó nagykorúságot nem érte el, és nem rendelkezik törvényes képviselőjének erre kiterjedő írásbeli hozzájárulásával.

Az oldalon megadott személyes adatai tartalmáért és azok helyességéért kizárólag Ön felel.

Kizárólag Ön felel azért, hogy az oldal megtekintését kinek teszi lehetővé.

Ön elfogadja azt is, hogy az oldal felhasználóiról vagy tagjairól Ön nem gyűjthet információt, illetve, hogy az ilyen információt kéretlen tömeges e-mail vagy közlések küldésére vagy segítésére nem használhat fel. Ezen túlmenően Ön vállalja azt is, hogy 18. életévét be nem töltött gyermekről személyes információt szándékosan nem kér, illetve nem gyűjt.

Bár a www.menshealth.hu figyelemmel kíséri a posztokat és véleményeket, a fórumokat, üzenőfalakat, kommenteket, valamint a felhasználók és a tagok által oldalon folytatott egyéb kommunikációt, mindezekért a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli, ezek nem tükrözik a www.menshealthhu vagy a Marquard Média Magyarország Kft. véleményét. Az üzemeltető korlátozás nélkül jogosult arra, hogy mérlegelése alapján eltávolítsa az olyan tartalmakat, amelyek a megítélése szerint a felhasználói magatartási szabályokba ütköznek, egyéb módon sérelmesek, kifogásolhatók vagy pontatlanok.

Hivatkozások (linkek) és harmadik felek oldalai

Lehetséges, hogy ez az oldal automatizált keresési eredményeket szolgáltat, vagy Önt egyéb módon összekapcsolja az interneten található egyéb oldalakkal. Lehetséges, hogy ezen, más az oldalak olyan információt vagy anyagokat tartalmaznak, amelyet egyes felhasználók illetlennek vagy sértőnek találnak. Ezek az egyéb oldalak nem a www.menshealth.hu irányítása alatt állnak. Ezzel Ön tudomásul veszi, hogy awww.menshealth.hu és a Marquard Média Magyarország Kft. az ilyen oldalak pontosságáért, szerzői jogi megfelelőségéért, jogszerűségéért, illendőségéért vagy egyéb jellemzőjéért nem tartozik felelősséggel. Az ilyen hivatkozás (link) alkalmazása nem minősül az oldal www.menshealth.hu vagy Marquard Média Magyarország Kft. általi jóváhagyásaként vagy akként, hogy az üzemeltetőivel az említettek kapcsolatban állnának.

Hírlevél

A www.menshealth.hu oldalon a „Hírlevél feliratkozás” menüpont alatt található üres rubrika megjelölésével a felhasználó beleegyezik, hogy a www.menshealth.hu csapata illetve a Marquard Média Magyarország Kft. időnként hírleveleket küldjön számára. Leiratkozni a hírlevél alján található linken lehet.

Tulajdonjogok és korlátozások

Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy az ezen az oldalon elérhető valamennyi tartalom és anyag szerzői jog, szolgáltatásnév, szabadalom vagy egyéb tulajdonjog körébe tartozó jog és egyéb jogszabályok oltalma alatt áll, továbbá, hogy ezen tartalmak és anyagok használatát a jelen Megállapodás feltételei korlátozzák. A www.menshealth.hu és a Marquard Média Magyarország Kft., termék- és szolgáltatásnevei a Marquard Média Magyarország Kft. vagy annak anyacége védjegyei és/vagy szolgáltatási védjegyei. A www.menshealth.hu-t Ön az előzetes engedélyünk nélkül semmilyen módon nem jelenítheti meg, illetve nem használhatja. Ön vállalja, hogy kifejezett felhatalmazásunk hiányában az ilyen anyagokat vagy tartalmat nem értékesíti tovább, nem használja fel kereskedelmi célokra, azok felhasználására engedélyt nem ad, azokat bérbe nem adja, nem módosítja, nem terjeszti, nem másolja, nem sokszorosítja, nem továbbítja, nyilvánosan nem jeleníti meg és nem adja elő, nem hozza nyilvánosságra, nem dolgozza át, nem szerkeszti, azok bármely részéből származékos műveket nem hoz létre. A fentiekkel nem ellentétben Ön bizonyos esetekben jogosult lehet arra, hogy a jelen oldalon található anyagok vagy tartalom egy példányát a saját személyes, nem kereskedelmi célú felhasználására kinyomtassa vagy egyetlen számítógépre letöltse, feltéve, hogy ezen az összes szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi figyelmeztetést érintetlenül hagyja. Az írásbeli engedélyünk nélkül tilos a jelen oldalról adatnak vagy egyéb tartalomnak – közvetlenül vagy közvetett módon – gyűjtemény, összeállítás, adatbázis vagy mutató létrehozása vagy összeállítása céljából történő szisztematikus mentése. Mindezeken túlmenően tilos a tartalom vagy anyagok olyan célú felhasználása, mely a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nincs engedélyezve.

A felhasználó által adott korlátozott felhasználási engedély

Tartalomnak a jelen oldalon való megjelenítésével vagy betöltésével Ön:

A Marquard Média Magyarország Kft. és társult vállalkozásai, valamint felhasználási engedélyesei részére az egész világra kiterjedő, jogdíjmentes, visszavonhatatlan, nem kizárólagos és teljes mértékben továbbadható jogot biztosít a tartalom bármilyen formában, bárhol és bármilyen célból történő felhasználására, sokszorosítására, megjelenítésére, előadására, átdolgozására, módosítására, megváltoztatására, terjesztésére, mások általi terjesztésére és népszerűsítésére.

Szavatolja és kijelenti, hogy a tartalomra vonatkozó valamennyi jog Önt illeti meg, vagy azokkal Ön egyéb módon rendelkezik, és hogy az Ön tartalmának www.menshealth.hu általi nyilvános közlése és felhasználása harmadik felek jogaiba nem ütközik, és azokat nem sérti.

A szerzői jog megsértésére vonatkozó panaszok bejelentésére irányadó eljárás

Amennyiben a megítélése szerint az Ön művét lemásolták, és az a jelen weboldalon szerzői jogi jogsértést megvalósító módon szerepel, jogosult minket az alábbi címen értesíteni: menshealth@menshealth.hu.

A garanciavállalás kizárása

A jelen oldalon található vagy itt elérhető valamennyi anyag, információ, szoftver, termék és szolgáltatás („tartalom”) az adott állapotában és a rendelkezésre álló módon használható. A tartalom szolgáltatása bárminemű – kifejezett vagy vélelmezett – garanciavállalás nélkül történik, a forgalomképességre, adott célnak való megfelelőségre vagy jogsértés kizárására vonatkozó vélelmezett garanciákat is ideértve. A www.menshealth.hu, a Marquard Média Magyarország Kft., ezek leányvállalatai, tulajdonosai és engedélyadói a tartalom pontosságát, megbízhatóságát vagy helyességét, valamint azt nem szavatolják, hogy a jelen oldal bármikor vagy bárhol elérhető lesz, illetve, hogy az esetleges hibák kijavításra kerülnek, vagy, hogy a tartalomban nem találhatók vírusok vagy egyéb kártékony összetevők. A jelen oldal Ön általi használata az Ön kizárólagos felelőssége mellett történik. A jelen oldal használatával megtekintett, letöltött vagy egyéb módon megszerzett anyag kizárólag az Ön saját felelősségére és mérlegelése alapján történik. Az ilyen anyag megtekintéséből, illetve letöltéséből eredő bármilyen kárért, személyi sérülésért vagy immateriális problémáért, az Ön processzorában bekövetkezett károkért, adatvesztésért kizárólag Ön a felelős. Mivel bizonyos joghatóságok bizonyos garanciák kizárását nem teszik lehetővé, lehetséges, hogy ezek a kizárások Önre nem vonatkoznak.

A felelősség korlátozása

A www.menshealth.hu, a Marquard Média Magyarország Kft., ezek tagjai, vezetői illetőleg munkavállalói semmilyen körülmények között nem kötelesek semmiféle olyan közvetlen, közvetett, büntető jellegű, eshetőleges, különleges vagy következményi kár megtérítésére, mely a jelen oldal felhasználásából vagy az erre való képesség hiányából ered. A jelen korlátozás irányadó, ha a feltételezett felelősség szerződésen alapul, szerződésen kívül okozott kár, gondatlanság, fokozott felelősség, vagy egyéb ok eredménye, abban az esetben is, ha a www.menshealth.hu figyelmét az ilyen kárra felhívták. Mivel bizonyos joghatóságok alatt az eshetőleges vagy következményi károk kizárása, illetve korlátozása nem megengedett, így a www.menshealth.hu és a Marquard Média Magyarország Kft. felelőssége az ilyen joghatóságok alatt a jogszabályok által megengedett mértékben van korlátozva.

Jóvátétel

Ön vállalja, hogy a www.menshealth.hu-t, annak tulajdonosát, a Marquard Média Magyarország Kft.-t és ezek tisztségviselőit, igazgatóit, képviselőit, társtulajdonosait és egyéb partnereit, vállalkozóit és munkavállalóit minden olyan követeléssel, kiadással és igénnyel szemben megóvja és kárpótolja (a jogi képviselői díjakat is beleértve), amelyet velük szemben harmadik fél a jelen oldal Ön általi használata vagy az Ön jelen oldallal való visszaélése miatt, abból eredően vagy annak kapcsán támaszt, az Ön által feltöltött, közölt vagy a jelen oldalon keresztül továbbított tartalommal, valamint Önnek a jelen oldallal fennálló viszonyával és a jelen oldal Ön általi használatával kapcsolatos igényeket is beleértve.

Nemzetközi felhasználás

A www.menshealth.hu és a Marquard Média Magyarország Kft. nem tesz garanciavállaló nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a jelen oldalon található anyagok bizonyos helyeken való felhasználásra alkalmasak, vagy rendelkezésre állnak, illetve, hogy azok olyan területekről, ahol a tartalmuk jogellenes vagy tiltott, elérhetők. Azok, akik úgy döntenek, hogy a jelen oldalhoz bárhonnan hozzáférnek, mindezt a saját kockázatukra teszik, és a helyi jogszabályok betartása az ő felelősségük. Amennyiben a jelen oldalt Ön olyan joghatóság területén használja, ahol az ilyen felhasználás tilos vagy korlátozás alá esik, az Ön felhasználása tekintetében a www.menshealth.hu és a Marquard Média Magyarország Kft. semmiféle felelősséggel nem tartozik.

Irányadó jog és eljáró fórum kijelölése

A jelen Felhasználási Feltételekre és annak értelmezésére Magyarország joga az irányadó. Ön kifejezetten elfogadja, hogy a jelen Felhasználási Feltételekből vagy a jelen oldal Ön általi használatából eredő, illetve ezekkel összefüggő valamennyi követelés és kereset vonatkozásában Magyarország bíróságainak kizárólagos hatáskörébe tartozik, azzal, hogy Ön az ilyen követelés vagy kereset elbírálására az ilyen bíróságok hatáskörének gyakorlását elfogadja és magát ennek aláveti.

Elválaszthatóság és teljesség

A Felhasználási Feltételekben kifejezetten eltérően szabályozott esetek kivételével a jelen Felhasználási Feltételek minősül az Ön és a www.menshealth.hu (Marquard Média Magyarország Kft.) között a jelen oldal vonatkozásában létrejött teljes körű megállapodásnak, és felülír Ön és a www.menshealth.hu (Marquard Média Magyarország Kft.) között a jelen oldal kapcsán közölt minden előzetes és egyidejű (akár szóbeli, akár írásbeli vagy elektronikus) kommunikációt és javaslatot. Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek bármely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, úgy ezt a részt az irányadó jogszabállyal összhangban olyan módon kell értelmezni, hogy az a felek eredeti szándékát a lehető legnagyobb mértékben tükrözze, azzal, hogy a fennmaradó részek teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak.

Megszűnés

A www.menshealth.hu fenntartja a jogot, hogy saját kizárólagos mérlegelése alapján az Ön hozzáférését a jelen oldal egészéhez vagy egy részéhez – értesítés mellett vagy anélkül, bármilyen okból – megszüntesse, beleértve többek között korlátozás nélkül azt az esetet is, ha a www.menshealth.hu megítélése szerint Ön a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit megsértette, vagy ezekkel nem összhangban járt el. Mindez kiterjed a www.menshealth.hu azon jogára is, hogy megszüntesse felhasználó képességét arra vonatkozóan, hogy az oldalon anyagokat tegyen közzé. Ön elfogadja, hogy a www.menshealth.hu és a Marquard Média Magyarország Kft. nem tartozik felelősséggel Önnel vagy harmadik felekkel szemben azért, hogy Önnek a jelen oldalhoz való hozzáférését megszüntette.

Most féláron fizethetsz elő!

Csak 1980 Ft

Weboldalunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy jobban megismerjük a felhasználói viselkedést és érdeklődést, valamint ezek segítségével személyre szabjuk és javítsuk a reklámokat. Weboldalunk használatával ezen feltételeket ön automatikusan elfogdja. További információkat az adatkezelési tájékoztatóban olvashat.
Megértettem